top of page
חיפוש

ראייה והבנה עצמית והגשמה


הגיעה אלי בחורה מבולבלת כולה.

לא מתמידה בעבודה, לא מסופקת, הציעו לה לימודים התחילה וסירבה, ללא זוגיות למרות שמאד רוצה. כלפי חוץ מציגה עצמה כאנטי ממסדית, אבל בתוכה מאד רוצה להתחתן, קביעות, רגיעה. ומה המפה שלה הראתה ? נפש של מטפלת, אינטואיטיבית ברמות, אינדיבידואלית, תקשורתית ונהדרת, אבל מלאת פחדים. כל המפה שלה הצביעה אך ורק על טיפול, עזרה, רוח. תגובתה היתה: אני ?

בשיחה התברר שהיא מטפלת בקשישים, שחבריה חוזרים ואומרים שהיא אומרת מה שהם עומדים להגיד, שהיא קולטת אנשים וכד'. תוך כדי שיחה נפלו לה עוד ועוד אסימונים והתחילה להבין את הכישורים שלה, את הכיוון. האם היא כבר בדרך לייעודה ? היא בתחילתו, כי היא עדיין לא מטפלת בפחדים שמעכבים אותה, אבל הבנת עצמה והנקודות שהוארו לה נטמעו בתוכה ולא ירפו ממנה כי זה ייעודה. היא יודעת מה היא יכולה ויגיע הרגע שתגיד אני רוצה !!! ואז יתחיל המסע. אין לי ספק שהיא תעזור לאנשים רבים ותוקף באהבה. מוטיב הפחד חוזר אצל הרבה אנשים עם יכולות אינטואיטיביות חזקות. יש מה לעשות כדי להתגבר, אבל צריך להבין, לרצות ולטפל. אני מחכה לה באהבה

התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page