top of page
חיפוש

אורנוס

אורנוס – מה אתה רוצה ממני ????

אורנוס הוא כוכב שמייצג את החדשני, המדעי, חדות ודייקנות. ראייתו צלולה ואובייקטיבית.

בנושא בו הוא מתמקד במפת הלידה נתמחה או שיתחוללו בו שינויים חדים במהלך חיינו.

השינויים אינם כי הוא שובר והורס, אלא כי הוא מאיר בחוזקה על הנושאים בהם הוא נוגע ולא מאפשר לנו להתעלם. במידה שאנו פועלים בדרך הנכונה לנו, הוא יחדד את מחשבתנו כדי לשפר עוד יותר ובמקרה שאין זה כך, הוא יאיר בעוצמה את הבעיות ואת הדרוש שינוי ומכך יכול להיווצר משבר.

אורנוס מאיר ומעיר אותנו, אך אנו בוחרים את דרך השינוי.

לדוגמא: מעברי אורנוס הקשורים לזוגיות -

במקרה של זוגיות שאינה מספקת, שאנו מתפשרים בה וכד' הוא יכריח אותנו לראות את הבעיות כפי שהן ולא נוכל להתעלם עוד.

אנו יכולים לחשוף בפני בן זוגנו את המצב כפי שאנו רואים אותו, לנצל את השפעת אורנוס למציאת פתרונות חדשים וקידום הזוגיות למקום טוב יותר או לבחור לסיים את הזוגיות.

אז מה אורנוס רוצה ? שנראה בבהירות ונשדרג עצמנו לטוב ונעלה יותר.

אשמח לקבוע פגישה להבנת אורונס וכלל המפה האישית כדי לבחור בנתיבים הנכונים לחיים טובים ומספקים יותר.

באהבה רבה,

חגית דאבוש - 050-8344816 צור קשר

התאמת מזלות עקרב
התאמת מזלות קשת
התאמת מזלות גדי
התאמת מזלות דלי
התאמת מזלות דגים
שור טלה
תאומים טלה
סרטן טלה
בתולה טלה
אריה טלה
בתולה שור
שור שור
תאומים שור
סרטן שור
אריה שור
סרטן תאומים
שור תאומים
תאומים תאומים
אריה תאומים
בתולה תאומים
בתולה סרטן
שור סרטן
תאומים סרטן
סרטן סרטן
אריה סרטן
שור אריה
בתולה אריה
סרטן אריה
תאומים אריה
אריה בתולה
שור בתולה
בתולה בתולה
תאומים בתולה
סרטן בתולה
אריה אריה
שור מאזניים
בתולה מאזניים
תאומים מאזניים
סרטן מאזניים
אריה מאזניים
בתולה עקרב
שור עקרב
אריה עקרב
שור קשת
תאומים עקרב
סרטן עקרב
בתולה קשת
אריה קשת
תאומים קשת
סרטן קשת
בתולה גדי
שור גדי
תאומים גדי
אריה גדי
סרטן גדי
שור דלי
בתולה דלי
תאומים דלי
אריה דלי
סרטן דלי
דגים שור
סרטן דגים
תאומים דגים
אריה דגים
בתולה דגים
התאמת מזלות מאזניים
הורוסקופ 2021
מאזניים טלה
גדי טלה
דלי טלה
דגים טלה
טלה טלה
עקרב וטלה
קשת טלה
גדי שור
עקרב ושור
מאזניים ושור
דלי שור
טלה שור
קשת שור
טלה 2021
שור דגים
דלי תאומים
טלה תאומים
דגים תאומים
דלי סרטן
דגים סרטן
טלה סרטן
דגים אריה
דלי אריה
טלה אריה
דגים בתולה
דלי בתולה
טלה בתולה
דגים מאזניים
דלי מאזניים
טלה מאזניים
דגים עקרב
דלי עקרב
דלי קשת
טלה עקרב
דגים קשת
טלה קשת
דלי גדי
דגים גדי
טלה גדי
דגים דלי
דלי דלי
טלה דלי
דגים דגים
תאומים 2021
סרטן 2021
אריה 2021
דלי דגים
קשת תאומים
שור 2021
בתולה 2021
מאזניים 2021
עקרב 2021
קשת 2021
גדי 2021
עקרב סרטן
מאזניים סרטן
עקרב אריה
עקרב וגדי
מאזניים וגדי
עקרב ודלי
טלה דגים
דלי 2021
דגים 2021
מאזניים אריה
עקרב בתולה
מאזניים בתולה
מאזניים ודלי
עקרב ודגים
גדי תאומים
גדי סרטן
גדי אריה
גדי בתולה
גדי מאזניים
גדי עקרב
גדי קשת
גדי גדי
גדי דלי
גדי דגים
עקרב ותאומים
מאזניים תאומים
קשת סרטן
קשת אריה
קשת בתולה
קשת מאזניים
קשת עקרב
קשת קשת
קשת גדי
קשת דלי
קשת דגים
עקרב ומאזניים
מאזניים מאזניים
עקרב ועקרב
מאזניים עקרב
עקרב וקשת
מאזניים וקשת
מאזניים ודגים
bottom of page